hu | fr | en | +
Accéder au menu

A Pentagon stratégiájának háttere – Új nukleáris korszak

AHirosima1945.augusztus6-ilerombolásaésaSzovjetunió1991december25-iösszeomlásaközöttelteltközelfélévszázadsoránanukleárismegsemmisüléstőlvalófélelembenéltaviláglakosságánaknagyrésze.Akockázatcsökkentéseérdekébencsúcsértekezleteketszerveztekanagyhatalmakrészvételével,fegyverzetcsökkentésimegállapodásokatírtakalá…Deakatasztrófátólvalófélelemnemenyhültténylegesen.Megkellettvárniahidegháborúvégét,hogyahelyzetnyugalmasabbáváljon.Ahatalmasfegyverkészletekugyanfennmaradtak,dekevésbéaggódtunkmiattuk...Nos,néhányhónapjaanukleárisveszedelemvisszatérnilátszik.

Azatomfegyverrelrendelkezőnagyhatalmak–azEgyesültÁllamok,OroszországésKína–aközelmúltbaneszközeikmodernizálásábafogtak,ésWashingtonimmárnemhabozikalkalmazniezeket.EzderülkiaPentagonáltal2018.február2-ánközzétett,azEgyesültÁllamoknukleáristervezésistratégiájárólkészültNPR-jelentésből(NuclearPostureReview,NPR (1) )

Anukleáristervezésistratégia(NPR)

Avédelmiminisztériuma„nukleáristervezésistratégia”fogalmábamindavilágbiztonságárólalkotottértékelését,mindazamerikainukleárisfegyverekkelkapcsolatoshivatalospolitikájánakmegfogalmazását,mindpedigaszükségesnekítéltfelszerelésekjegyzékétbeleérti.AzújNPRmindhárompontonrendkívülaggályos.EszerintazEgyesültÁllamoknagyobbfenyegetettségnekvankitéve,mintvalaha,kezdvemindjártKínaésOroszországellenségességévelésharciasmegnyilvánulásaival.IlyenformánAmerikánakgyökeresenátkellgondolnianukleárispolitikáját,újfegyvereketkellkifejlesztenieannakérdekében,hogynöveljeazelnökmanőverezésiképességétarraazesetre,halépniekell.

ATrump-adminisztrációáltalbemutatott„nukleáristervezésistratégia”szakítazelőzőkormányáltalmegfogalmazottal.BarackObama2010áprilisiNPR-énekazvoltakifejezettcélja,hogycsökkenjenanukleárisfegyverekjelentőségeazamerikaikatonaidoktrínában,ugyanakkoratöbbinagyhatalommaltárgyalásokatkezdeményezvevilágviszonylatbancsökkentsékafelhalmozottfegyverzetet.„Végetvetveahidegháborússzellemiségnek,csökkentjüknemzetistratégiánkbananukleárisfegyverekszerepét,ésarrabuzdítjukatöbbiországot,hogyhasonlóképpencselekedjenek.”-mondtaBarackObama2009.április5-énegyPrágábanelhangzottbeszédében.Ezadöntésadiplomáciárólalkotottoptimistajövőképébeilleszkedett.Aztfeltételezte,hogyanagyhatalmakkapcsolataijavulhatnak,hogyazatomháborúkilátásaitávolodnak,éslehetségesséválikafegyverkészletekbiztonságoscsökkentése.Anyolcévvelkésőbbszületettújjelentéselutasítjamindháromtételt.Újnukleáriskorszakmeghirdetőjekéntpontazellenkezőjétállítja.

„2010ótaversengéskezdődöttanagyhatalmakközött.KínaésOroszország–eltérőmértékben–kifejeztetörekvésétahidegháborúutániidőszakbankialakultnemzetközirendésviselkedésinormákfelrúgására”–olvashatóaszövegben.Atételbizonyításáranéhánypéldáthoz,nevezetesenaKrím-félszigetOroszországáltali„annektálását”vagykínaikatonaibázisoktelepítésétaDél-kínai-tengerenfekvő,KínaésJapánáltalvitatottfennhatóságúszigeteken.MoszkvaésPeking„azEgyesültÁllamokkonvencionálisképességeinekellensúlyozásáraaszimmetrikuscélokattűzki,éseszközöketvetbe,amelyekkelnöveliaszámításihibákbóleredőkockázatokat,ezzelpedigazEgyesültÁllamokkal,szövetségeseiveléspartnereivelvalókonfrontációesélyét”,állítjaaPentagon.

AzNPRegyetlenpillanatigsemismerielazEgyesültÁllamokszerepétanemzetközikapcsolatokfeltételezettromlásában.HasonlóképpennemtérkiajelentésaNATO-nakarégiSzovjetunióterületérevalókiterjeszkedésére,sempedigazázsiai–csendes-óceánirégióban (2) létrehozottbázisára.Mintahogyarrasem,hogynukleárisfegyverekterénelsöprőfölényevan,semarra,hogyhatalmaspénzeszközöketfordítanakkonvencionálisfegyverekreésavilágűrmeghódítására.

Ajelentéstolvasvaazlehetneazemberbenyomása,hogyazEgyesültÁllamokOroszországgalésKínávalszembenlemaradásbanvan,tehátmegkellerősíteniehaderejét.Eközben,2016-banmagasanvitteazelsőhelyetakatonaikiadásokversenyében.Azelköltött611milliárddollárralmeghaladtaazUSA-tkövetőnyolcországegyütteskiadását.A2018-raelhatározott80milliárdosnövekményegyedülismeghaladjaavilágösszesországánakkatonaiköltségvetését–haKínátkivesszükebből.APentagonnakavilágnégytájánvannakkatonaibázisai,harcrakészegységekettartfennOroszországésKínakörzetében–mígezutóbbiaknemtartanakfennhaderőtsemMexikóban,semKanadában.AzNPRszerintazonbanazEgyesültÁllamokkomolyfenyegetésnekvankitéveMoszkvaésPekingfelől,őkanukleáriseszkalációegyedülifelelősei.

Oroszországotazzalvádolják,hogyszomszédjaifelettihatalomratör,hogyaNATOelleniháborúrakészül,ésaránytalanszerepetszánanukleárisfegyverzetnekabbólacélból,hogymegfélemlítseaNyugatot,ésahadszíntérenhelyzetbehozzamagát.„Azoroszstratégiaésdoktrínahangsúlyozzaanukleárisfegyvereknyomásgyakorlásiéskatonaibevetésipotenciálját”–teszihozzáazNPR,aztállítva,hogyMoszkva„nukleárisarzenáljánakteljesmodernizálásábafogott,azorosznukleáristriászmindeneleménekfejlesztésével,beleértveastratégiaibombázókat,aföldöntelepítettésalevegőbőlindíthatórakétákat.”Ajelentésvégülemlítiazoroszokáltalkifejlesztettúj,„nemstratégiai”nukleárisfegyvereket,amelyeketajövőbelieurópaifrontvonalakonvetnénekbeaNATOkonvencionálishaderőivelszemben.

Meglepőnektűnhetazoroszfenyegetésnekezakitartóhangsúlyozása,haeztösszevetjükDonaldTrump2016-ban,VlagyimirPutyinelnökválasztásikampányaalkalmávalmondottjóindulatúszavaival.APentagonsohasemfogadtaeleztabékülékenyviselkedést.Ademokratákésamédiafolytonosanazamerikaidemokráciaellenioroszösszeesküvésrémévelriogat,aPentagonpedigeszközülhasználjaeztapánifélelmet,hogyújabb–konvencionálisésnukleáris–fegyverekretehessenszert.

Moszkvaelsőkéntnyúljonnukleárisfegyverhez

AzegészNPR-építményegymegalapozatlanállításonnyugszik,amelyszerintOroszországésKínaegyarántnövekvőszerepetszánnavédelmistratégiájábanazatomfegyvernek.„MígazEgyesültÁllamoktovábbcsökkentettenukleárisfegyvereinekszámátésarányát,másországok,mintOroszországésKína,ezzelellentétesstratégiátkövetnek.Újtípusúnukleáriskapacitásokkalbővítettékarzenáljukat.(…)Akorlátozottnukleáriseszkalációthangsúlyozóorosznemzetbiztonságidoktrínaésstratégiaigenaggályos”–nyugtalankodikaPentagon.HaaNATO-valEurópábanháborúrakerülnesor,szerintükMoszkvaelsőcsapásként„taktikai”,atomfegyver,„kishatóerejűnukleáriseszközök”használatátisfontolóravenné,hogyígykényszerítseanyugatiakataharcfeladására–ezthívjákolykorWashingtonbanaz„eszkaláció-dezeszkaláció”stratégiájának.Pedigsemmilyenbizonyítéknemtámasztjaaláeztazelméletet,amelyetszámosfüggetlenelemzőfantáziaszüleménynektart.Ugyanakkormegemlíti,hogyMoszkvavalóbanelképzelhetőnektartja,hogyelsőkéntnyúljonnukleárisfegyverhez,decsakakkor,haoroszterületetértámadás.VagyisaNATO-éhozhasonlóelvialaprahelyezkedik,amelyaNyugatotoroszrészrőlérő„nemnukleárisstratégiaitámadás”eseténveszitekintetbeeztazopciót.

DeponterreazingataghipotézisretámaszkodikazNPR,amikornagyobb„rugalmasságot”ésazalkalmazhatófegyverrendszerekközöttinagyobb„választásilehetőséget”követel.AdokumentumszerintOroszországvalószínűlegúgygondolja,hogyazamerikaielnökhaboznaegyikerősnukleárisfegyverétalkalmazniválaszulegyMoszkvaáltalbevetettgyengébbfegyverellenében:egyilyenreakcióraugyanisautomatikusanrálicitálnaaKreml,ésjöhetneatotálisháború.Aszerzőktehátszükségesneklátják,hogyWashingtonnaklegyenekszerényebbfegyvereiis,hogyazelrettentésfeltételezettkiegyensúlyozatlanságátkiküszöbölhessék.

Kínahasonlóelbánásbanrészesülne.Nohasohasemfenyegetettazzal,hogyelsőkénthasználjanukleárisarzenálját–amelyegyébkéntFranciaországénálkevésbéfejlett–,azNPRaztállítja,hogyazEgyesültÁllamoknakképesnekkelllenniearra,hogyazatomfegyvereknagyobbválasztékávalléphessenfelazelrettentéssorán.„AKínávalkapcsolatbankialakítottstratégiánkcéljamegakadályozniPekingetabban,hogyarraatéveskövetkeztetésrejusson,hogyelőnyretehetszertahadműveletiszíntérennukleárisfegyverekkorlátozotthasználatával.”APentagoncéltáblájánÉszakKoreaisszerepel.AzNPRszerintPhenjanföldalattiinfrastruktúrávalvédikatonairendszerét,éshozzáteszi:„AzEgyesültÁllamoktovábbikonvencionáliskapacitásokattelepítecélpontokirányában.”

AstratégiahitelességeérdekébenazNPRajánlásaszerintalaposanmegkellújítaniazamerikaiarzenált,ésújharcieszközökkelkellfelszerelni.Atöbbévtizedekialakítottfegyverektöbbségerövidesenélettartamavégéhezér.Anukleáristriászmindenelemecseréreszorul,hatékonyabbrendszerekre,fejlettebbföldiindításúinterkontinentálisballisztikusrakétákra(IntercontinentalBallisticMissiles,ICBM),tenger-földballisztikusstratégiairakétafegyverekre(Sea-launchedBallisticMissiles,SLBM),repülőgéprőlindítottcirkálóbombákraésrakétákra(Air-launchedCruiseMissiles,ALCM)vanszükség.

Utódjárahagytaadöntést

Obamaelnök,annakreményében,hogymeggyőzhetiaKongresszustanukleárisfegyverzetcsökkentéséről,újeszközöktervezésétengedélyezte:egytengeralattirakétát(Columbia),egystratégiaibombázót(B-21),egyrepülőrőlindíthatónagyhatótávolságúrakétát,valamintegy„földitelepítésűstratégiaielrettentő”rendszert,amelynekanukleárisrobbanófejjelellátottinterkontinentálisballisztikusrakétákatkellettvolnapótolniuk.Deakorábbielnökutódjárahagytaaztadöntést,hogyvalóbanbekell-eszerezniezeketazeszközöket.ATrump-adminisztrációazösszesfejlesztésrőlpozitívdöntésthozott.

Afentitűzerőkifejlesztéseéslegyártásasokévreterjedki,összeskalkuláltköltségeminimum1.200milliárd (3) dollár.A2019-eséviköltségvetésitervbenaTrump-adminisztrációmáreddigis2,3milliárddollártirányzottelőaB-21-esbombázóra,3,7milliárddollártaColumbiára,600milliótanagyhatótávolságúrakétáraés300milliótazelrettentőrendszerre,vagyisazelső„számla”6,9milliárddollárrólszól.A„rugalmas”és„testreszabott”elrettentésistratégiamegalkotásaérdekébenaPentagonnakkishatótávolságúnukleáriseszközökkelisfelkellszerelkeznie,amelyeketegyesetlegeskonfliktussoránOroszországvagyKínaellenvethetbe.ANATO-valszembenfennállókötelezettségeikeretébenazEgyesültÁllamokEurópábanmármostkettőskapacitásúrepülőgépeketállomásoztat(F-15-ösvadászbombázókat),amelyekkishatóerejűB61-esnukleárisbombákatképesekledobniazoroszellenségre.

AKongresszusnaktovábbikeretetkellodaítélniemindezenprogramokmegvalósításához,éslehet,hogynemérikelazNPRmindencélkitűzését.Mindazonáltalazamerikaipolitikaiosztálytmegrészegítőoroszelleneshangulatelnyomminden,afegyverkezésiversenyújraindításátellenzőhangot,erreutal,hogyaparlamentiképviselőkmindkétpártjaszinteegyhangúlagmegszavaztaakatonaikiadásokjelentősnövelését2018-ban.Azoroszéskínaivezetőkbizonyárakövetikestratégiapéldáját,hogyjólkitömjéksajátarzenáljukat,éselkezdődjönazújfegyverkezésihajsza.

Kína

Azamerikainukleárisképességekállapotárólszólójelentés(NPR)(…)megmaradtahidegháborúrajellemző,idejétmúltmentalitásnál,(…)súlyosbítjaanagyhatalmakközöttiversenyt,erősítianukleárisfegyverzetszerepétanemzetközibiztonságszínterén,ésszembemegyanemzetköziközvéleménnyel,amelyanukleárislefegyverzéshíve.(…)

Kínasohasemvettrészt,éssohanemisfogrésztvennisemmifélefegyverkezésiversenyben.Nukleárisképességeitanemzetbiztonsággarantálásáhozszükségeslehetőlegalacsonyabbszintenkívánjatartani.(…)AzEgyesültÁllamokjelentéseazzalpróbáljaigazolnisajátfegyverrendszereinekfejlesztését,hogyszándékosanmeghamisítjaakínaipolitikátésgyakorlatot.

GengShuangkülügyminisztériumiszóvivősajtótájékoztatója,2018február.

 

Oroszország

AdokumentumkonfrontációsésOroszország-elleneslogikátkövet.Sajnálatos,hogyazEgyesültÁllamokarrahivatkozvanövelinukleáriskapacitásait,hogyOroszországmodernizáljanukleárisképességét,ésfeltételezi,hogyazoroszokkatonaidoktrínájábanelőtérbekerülanukleárisfegyverzet.(…)Enneksemmiközeavalósághoz.Azoroszkatonaidoktrínakétvilágosanmegfogalmazottvédelmiforgatókönyvrekorlátozzaanukleárisfegyverekalkalmazásánaklehetőségét:egyOroszország,illetveszövetségeseielleninukleárisagresszióravagybármelytömegpusztítófegyveralkalmazásáraadottválaszlépésként,illetveolyanmás,nemnukleáristámadáseseténvetnébe,amelyveszélyeztetiOroszországtúlélését,decsakisebbenazesetben.

SzergejLavrovoroszkülügyminiszterközleménye,2018február3.

Japán

Japánelismerésselszólazamerikainukleárisképességekállapotárólszólólegutóbbijelentésről(NPR),amelyvilágosankifejeziazUSAelkötelezettségétahatékonyelrettentésiránt,valamintvállalását,hogyszövetségeseire,ígyJapánraiskiterjesztiújelrettentésipolitikáját–mindeztegyolyannemzetközibiztonságiközegben,amelyrohamosanromlotta2010-esNPRközreadásaóta.

TaroKonojapánkülügyminiszterközleménye,2018.február3.

Irán

Azamerikainukleárisképességekállapotárólszólójelentéstükrözianukleárisfegyverektőlvalófüggőséget,azNPT(azatomsorompóegyezmény)megsértését,ugyanakkorazemberiségelpusztításafelévezet. Kétségtelen,hogyazApokalipszishozvezetőút1953ótatapasztaltlegveszélyesebbszakaszáhozérkeztünk.UgyanebbőlaveszedelmesfelelőtlenségbőlfakadDonaldTrumpgörcsösragaszkodásaahhoz,hogylenullázzaaBécsbenkötöttiráninukleárismegállapodást.

MohammadJavadZarifiránikülügyminiszterTwitter-válasza,2018.február3.

Észak-Korea

ATrump-adminisztrációaközelmúltbanpublikálta„nukleárisképességeiállapotáról”szólójelentését,amellyelvilágosanmegmutatjaaztaszándékát,hogymásszuverénállamokatzsaroljon,ésatomfegyvereirévénuraljaavilágot.(…)AzEgyesültÁllamokazelsőolyanország,amelynukleárisfegyvereketfejlesztettki,ésabbaniselső,hogytöbbszázezerembertgyilkoltmegezekalkalmazásával.(…)AzEgyesültÁllamokanemzetközijogdurvamegsértésévelegyrekevésberejtivékaaláviláguralmiszándékát.(…)Ajelenkegyetlenvalóságabizonyítja,hogyigazunkvan,amikormindennehézséggelszembeszállvafolytatjuknukleáriselrettentésiprogramunkat.

Észak-KoreaKülügyminisztériumánakkommünikéje,2018.február6.

AszerzőaHampshireCollege,Amherst(Massachusetts)tanára.Ld.még:TheRaceforWhat’sLeft.TheGlobalScramblefortheWorld’sLastResources,MetropolitanBooks,NewYork,2012.

{}

VölgyesGyöngyvér 

(1) NuclearPostureReview2018,Amerikaivédelmiminisztérium,Washington,DC,2018.Másreferenciamegnevezésenélkülazidézetekebbőladokumentumbólszármaznak.

(2) Lásd:QuandlePentagonmetlecapsurlePacfique[AmikoraPentagonaCsendesóceánravesziazirányt],in:LeMondediplomatique,2012.március.

Michael Klare

Megosztás