hu | fr | en | +
Accéder au menu

Se nem jobb, se nem bal… se nem közép

 

Amárcius4-iparlamentiválasztásokOlaszországbanegybizonytalansággalteliidőszakotnyitottakmeg.Két,önmagukat„rendszerellenesnek”kinevezőszervezetkerültkigyőzelmesenamegmérettetésből,éskövetelimagánakahatalmat,miközbenegyikneksincsmegakormányzáshozszükségestöbbsége.AnéhányévalattazországlegerősebbpártjáváváltÖtcsillagmozgalom(MovimentoCinqueStelle,M5S)ufószerűképződményazolasz,sőtazeurópaipolitikaipalettánis.

AzÖtcsillagmozgalomnakalegutóbbiolasztörvényhozásiválasztásokonaratottgyőzelmétatársadalomhatalmaselképedésselfogadta.Pedigelőreláthatóeredményevoltezavégeérhetetlengazdaságiéspolitikaiválságnak.Milliókdühébenhozottmegkönnyebbüléstezzel–asajátszimbólumáváválasztott–beintéssel(obszcénkézmozdulat),amelyetapártapolitikaiosztálynak,azújságíróknakésazeurópaiintézményeknekmutatott.Azolaszokláthatólagértékelikadologkatartikusdimenzióját.

Egy2016-bankiadotttanulmányábankétközgazdász,GuglielmoBaroneésSauroMocetti (1) bemutatta,hogyamaiFirenzeleggazdagabbcsaládjaiugyanabbaavonulatbatartoznakésugyanaztanevetviselik,mintazok,amelyekmáraXV.századbanközismertekvoltak.Talánrészbenapolitikaihatalombirtokosainakelmozdíthatatlanságaokoztaazt,hogytizenegymillióolaszazÖtCsillagraszavazott.Azországothúszévevezetőnagypolitikaiformációkfelelősekazerőtlengazdaságinövekedésért,amunkanélküliségért(különösenafiatalokkörében),amegfékezhetetlenállamadósságért (2) .Ezamindenüttjelenlévőmaffiáhozkötődő,korrupciósbotrányokkaltarkítottkilátástalanállapotfelmorzsoltaalakosságbanavezetőkirántibizalmat.AzÖtcsillaggyőzelmetehátsokakszámáramenekülőútnakésrevánsnaktűnikazzalapolitikaiosztállyalszemben,amelyaffélekasztkéntcsakasajátprivilégiumaivaltörődik.

Onlinevitarendszer

AzÖtCsillagalapítója,Giuseppe(„Beppe”)Grillo2014-benarrafigyelmeztetettablogjában,hogyazM5Sazellenfelekháromcsoportjaellenveszifelaharcot.Ezek:„Azújságírók,akikegymástfedezik,hogyvédelmezzék„kasztjukat”(ésjövedelmeiket);arendszernagyvállalkozói,akikmindigkészekviszonozniarendszeráltalnekiknyújtottszívességet(vagyszavazatoktömegétbiztosítani)annakfejében,hogylehetőségetkapnakállamimegrendelésekrevagynagyberuházásokra;végülapolitikusok,akikannyitsemérnek,mintaprostituáltak”. Aminiszterelnökiposztrapályázó31évesLuigiDiMaioamárcius4-isikertüdvözölvearrólbeszélt,hogyajelenlegimásodikköztársaságromjaineljön„Apolgárokharmadikköztársasága”.Amásodikköztársaságaháborúutániidőszakbanszületettpártokáltallétrehozottéskorrupciótólhányattatottolaszpolitikairendszermaradványainmég1994-benjöttlétreSilvioBerlusconihatalomrakerülésével.AmikorazM5S2013-banelőszörvettrésztatörvényhozásiválasztásokon,aztígérte,hogyúgyfogjafelnyitniaParlamentet,mintegyszardíniásdobozt,hogynyilvánosságrahozzaatitkokat,azintrikákat,atitkosmegállapodásokat.DiMaiomaazthangsúlyozza,hogypártjakészenállakormányzásra,ésatöbbiformációtárgyalnifogvele.BeppeGrillo2005-benelektronikusútonalapítottmozgalmaszélsebesenfejlődött.Maazországlegerősebbpártja.

Ezajelenségelsősorbanazzalmagyarázható,hogyapártlétrehozottegyelektronikuseszközrendszert,hogymegkönnyítseaszimpatizánsokrészvételétazügyekben,éslehetővétegyenegyfajtaközvetlendemokráciát,ideértveajelöltekésképviselőkmegválasztását,apártegy-egykérdésbenvalóállásfoglalásánakkialakításátvagyakárnépszavazásmegrendezését.AzM5S-pártonlinevitarendszerenalapulódemokráciáthirdet,amellyeldöntéseineknagyobblegitimációtbiztosít.Elektronikusutópiája–amelyszerintalakossággalazinternetenkeresztülkellkonzultálni–mármostmegváltoztattaapolitikaiéletet.Egyetlenkattintássalkifejezhetimindenolaszpolgárvéleményétésviszonyulását,nincssemmiféle,szakszervezetekvagyújságokáltalgyakorolt–ésazM5Sáltalmegvetett–közvetítés.

Ugyancsakfigyelembekellvenni,hogyazM5Sazegyetlenolyanpárt,amelynekszintesemmiügyesincsabűnügyinyilvántartásban.Apolitikávalösszefüggőpénzügyivisszaélésekolyanfokúakazországban,hogyegymáslejáratásacsakannyihatástérel,hogyapártokhitelességeméginkábbromlik.AzM5Svonzerejerészbenabbólazelemifeltételezésbőlistáplálkozik,hogyegypolitikaitapasztalatoknélkülipolgármindigisbecsületesebb,mintarégirendszerbármely„hivatásos”szereplője.NincsolyanÖtcsillagosrendezvény,amelynekegymegfelelőpillanatábanfelnehangoznakedvencrefrénjük—az„Onestà,onestà!„(„becsületesség,becsületesség”)—amelyamozgalomjelszavalett.

AzM5Sfelemelkedéséhezazáltalánosminimáljövedelemígéreteishozzájárult.Mégakkoris,haezmindösszegében(780euró),mindahozzáférésidőtartamábanszerénynekmondható–minthogyapártválasztásisikereésamunkanélküliekszámaösszefügg.Azországdélirészén,aholafiatalokkörébenmértmunkanélküliségalegmagasabbazEurópaiUnióban,apártaszavazatok40%-átgyűjtöttebe.Országosaniselsőhelyenvégzettamunkanélküliek,amunkások,alkalmazottak,háziasszonyokésadiákokkörében.Nagylelkűszociálisprogramothirdetmeg:többpénztígéraziskoláknak,kórházaknak,nyugdíjemelésrőlbeszélstb.,párhuzamosanadócsökkentésttervez.Deezönmagábannemelégahhoz,hogymegkülönböztessemagátaversenytársaktólamárcius4-iszavazásidején:mindegyikükaközkiadásokemelésétésazadókcsökkentéséthirdette...

Apártideológiaiprofiljánakkésőbbi,fokozatosmódosulásaisazM5Skezérejátszott.Minthogynincselőremeghatározottvonala,megfogalmazotthitvallása,amelykorlátozná,azM5Svégtelenprogramalkotóirugalmasságotélvez,és„arramehet,amerreaszélfújja”.Ezlehetővétesziszámára,hogyegymássalszögesellentétbenlévőválasztóicsoportokatvegyenszárnyaialá.Apártkommunikációsstratégiájaeztatendenciáterősíti.MíganagyhangúBeppeGrilloéshűalattvalója,AlessandroDiBattistaalegradikálisabbválasztókatvarázsoljael,akomolyéskompromisszumkészLuigiDiMaioamérsékeltebbeketnyugtatjameg.IlvoDiamanti (3) politikaikommentátorazM5S-mozgalmategybuszhozhasonlítja,amelyazelsőmegállónálfelszediabaloldaliutasokat,akövetkezőnélajobboldaliakatésaszélsőjobboldaliakat,ésezzelapolitikaellenesprotestálókgyűjtőhelyévéválik.

„AzM5Ssenembal-,senemjobboldali:apolgárokoldalánáll”,jelentettekiblogjábanGrillo2013-ban.Keményenpopulista.„Haegytörvényjó,megszavazzuk;hanemjó,nemszavazzukmeg”. Ebbenavilágképbenmindafasizmust,mindakommunizmustegyarántelítélik,mintahogyazokatahagyományospártokatis,amelyekezekhezazárványokhozköthetőek.Sokolaszgondolkodikígy,olyannyira,hogymagaazideológiaszóiskáromkodásszámbamegy.Egyrenagyobbteretnyerazagondolat,hogymástkellpróbálni,„bekelltemetniazárkokat”.Azolyankényeskérdésekben,mintahomoszexuálisokjogaivagyabevándorlásapártlegtöbbszörkerüliavilágosállásfoglalást.MichiAmslerrelközöskutatómunkánk (4) soránmegkíséreltükfelmérniazM5Smegnyilatkozásainakváltozékonyságát.Grilloblogján,amelyapárthivataloskommunikációscsatornájánakszámít,elemeztüka10évsoránközzétettszövegeket.Bőségestermésében–napiegyszöveg–atémákimponálóváltozatosságajelenikmeg.Nemannyirakonkrétállásfoglalásokezekegy-egytémáról,haneminkábbmetadiskurzuskéntlennénekleírhatók,amelyaközvetlendemokráciaegybizonyoskoncepciójátmutatjabe.Leggyakrabbanegyfajtamanicheistavilágnézetetsulykol,amelybenszembeállítjaatisztanépetakorruptelitekkel.

Magaamozgalomprioritásaitjelképeznihivatott„ötcsillag”–avízellátás,atömegközlekedés,afenntarthatónövekedés,azinternethezvalóáltalánosésingyeneshozzáférés,akörnyezetvédelem–isveszítenilátszikjelentőségéből.2005-benés2006-banezekatémákamozgalomközbeszédjénekközpontjábanvoltak,majd2011-benés2012-benújraelőkerültek,mostanrapedigismételtűntek.

LeginkábbazeurópaikérdésmutatjamegazM5Salkalmazkodásiképességét.2005és2011közöttelhanyagolhatónaktartották,majd2014-ben,azeurópaiválasztásokelőestéjénapártazzalvetettebelemagátaküzdelembe,hogyOlaszországnakazeurózónábólvalókilépésétkövetelje–deeztaköveteléstaválasztásmásnapjánelfelejtette.Grillomagaígymagyaráztaeztannakidején:minthogyazM5S-nek„nincssemdoktrínája,semideológiaitámasza”,állásfoglalása„nagyonvilágosésalkalmazható:megtarthatjukazeurót,vagyszakíthatunkvele,aszerint,hogymianemzetérdeke”.

Kétesszakértelem

Rövidtávúválasztásihozadékavanugyan,deacélokállandóváltoztatása,amitapártazonline-konzultációvaligazol,hosszútávonnemtűniktarthatónak.HaazM5Skapjamegakormányvezetését,aközvéleménytmegosztókérdésekbenmegkellfogalmazniaálláspontját,méghaezazzalakockázattaljáris,hogyválasztóiegyrészébenelégedetlenségetkelt.Egyébkéntnemcsupánelőnyeivannakannakazelvnek,amelyszerintajelölteketbecsületességükésnemhozzáértésük,tapasztalataikalapjánkellkiválasztani.AlessiaD’Alessandroasszonynak,akitDiMaio„közgazdászként”választottaszakértőicsapatába,bizonyáramegkellmajdegyszermagyaráznia,hogyalazánmegfogalmazhatóérdeklődésentúlsemmiféleképzettségevagydiplomájanincsaterületen(AmagánéletbenaTheEconomist-otolvasom,mondta).A2016-banRómapolgármesterévéválasztottVirginiaRaggiegymástkövetőrosszlépéseiésbotrányaiisaztigazolják,hogynéhányinterneteskattintásnemelegendőahhoz,hogyalegjobbjelöltettaláljákmeg,ésalegnagyobbátláthatóságotbiztosítsák.

Aválasztóknakszámosokukvanarra,hogyazországhelyzetétlátvamegcsaltnakvagykiábrándultnakérezzékmagukat,deeznemOlaszország-specifikus.A„posztideológiai”képződményekmáseurópaiországokbanisteretnyernek.Aszociáldemokratapártoktöbbhelyenösszezsugorodnak,akonzervatívokpedigbázisukegyrészénekszélsőjobbosodásáttapasztalják.Ebbenatörténelmifázisbanmindenideológiatagadásacsodaszernektűnhetahhoz,hogyszélesválasztóikonszenzustérjenekel.

Egyrenehezebbapártokatajobbvagyballogikájaalapjánbesorolni.Identitásivagykulturálisterületenjobboldalinaktűnhetazapárt,amelyabevándorlásvagyahomoszexualitásellenkampányol,méghagazdaságiésszociálistérenprogresszívintézkedéseketsürgetis.AzÖtCsillagmozgalompillanatnyilagpéldátlanesetnekminősültEurópában.Egyetlenmáspártsemhordozzailyenmagasfokonaposztideológiakvintesszenciáját.Spanyolországban,aPodemosszinténazegyenlőtlenségésakorrupcióellenirészvételimozgalombólnőttki(a„felháborodottak”),ésazM5S-selrokonmódonelkötelezettaközvetlendemokráciaügyéért.Mindazonáltal,világosanabaloldalonhelyezielmagát.Ezzelszemben,FranciaországbanMarinelePenvagyNagy-BritanniábanNigelFarange(UKIP)azthangoztatja,hogysemajobb-,semabaloldalonnemállnak,miközbennacionalistaszövegükalapjánhabozásnélkülszélsőjobbkénthatározandókmeg. 

Végeredményben,azM5SleginkábbakorábbanSvédországban,Németországban,CsehországbanvagymégIzlandonbizonyosideigvirágzókalózpártokhozhasonlítható.Ezekisaközvetlendemokrácia,azátláthatóság,azinformációsszabadság,akorrupcióelleniharcdicséretétzengték,mielőtt–néhányan–felmorzsolódtakvolna,nemlévénerőséskoherensirányításuk,sempedigelégszélesésnépszerűtársadalmibázisuk.OlaszországmindigisaffélelaboratóriumavoltEurópának(az1920-asévesfasizmusa,az1960-asévespolitikaiinstabilitása,az1990-esévekszakértőikormánya),talánazM5Sstratégiájaisinspirációshatássallehetrá–jóvagyrosszhatással.

{}

VölgyesGyöngyvér 

Luca Manucci

A szerző, Luca Manucci a Zürichi Egyetem politikatudományi kutatója.

(1 GuglielmoBaroneésSauroMocetti:Intergenerationalmobilityintheverylongrun :Florence,1427-2011,WorkingPapers,n° 1060,Banqued’Italie,Róma,2016.április.

(2Ld.AndreaFumagalli:“JobsAct”,legrandbluffdeMatteoRenzi,LeMondediplomatique,2016.július.

(3IlvoDiamanti:M5s,nédestranésinistra :ilpartito“pigliatutti”chepuntaaidelusidellapolitica »,LaRepubblica,Róma,2017.április10.

(4LucaManucciésMichiAmsler:Wherethewindblows :FiveStarMovement’spopulism,directdemocracyandideologicalflexibility,ItalianPoliticalScienceReview,vol.48,n° 1,Cambridge,2018.március.

Megosztás