hu | fr | en | +
Accéder au menu

Állatnevek a francia nyelvben

JPEG - 143.6 kio

[1]

„Az állat ősidők óta – az idézet Rapajcs Raymundnak a magyar egykötetes Brehm elé írt előszavából való – nemcsak mint táplálék, mint vadászzsákmány, hanem mint földi életünk osztályos társa is érdekelte az embert. Kevesebbet látott benne, mint embertársaiban, de élettársának ismerte meg, és a maga sokféle tulajdonságai közül egyiknek vagy másiknak a megtestesülését fedezte fel benne.” (2) Nem csoda, hogy az állatnevek – megnevezési funkciójukon messze túlmutatva – annyira át meg átszövik a különböző nyelveket, így természetesen a franciát is, és hogy olyan nagy számban vannak jelen a különböző szólásokban, szókapcsolatokban, kifejezésekben.

Az alábbiakban először alaktanilag vizsgáljuk a francia állatneveket, majd azt vesszük szemügyre, hogy megnevező funkciójuk mellett milyen más (elvont vagy metaforikus) jelentések tapadhatnak még hozzájuk, és milyen szólásoknak, szóláshasonlatoknak vagy közmondásoknak lehetnek az elemei.

I. Hímnem – nőnem

A francia állatnevek alaktanilag legalább olyan izgalmasak, mint a jelentés szempontjából. A nőnemű alakváltozatok nyelvtani neme például túlnyomó többségük esetében független az állat nemétől. Az állatnevek sorában kizárólag azoknak az állatoknak a nyelvtani neme egyezik az állat nemével, amelyek közeli kapcsolatban állnak az emberrel, vagy úgy, hogy tenyésztik őket, vagy úgy, hogy vadásznak rájuk. Mindamellett néhány egzotikus állat is beletartozik ebbe a csoportba: lion – lionne (hím- és nőstényoroszlán); singe – guenon (hím- és nősténymajom); ours – ourse (hím- és nősténymedve); tigre – tigresse (hím- és nősténytigris) stb.

Egyes francia írók gyakran használnak olyan nőnemű állatneveket, amelyek ismeretlenek a francia köznyelvben (a rossignol (3) ). Ilyen Colette-nél és Giraudoux-nál az écureuille [nősténymókus], Michel Tournier-nál az une éléphante vagy Maurice Genevoix-nál (sőt, már Alfred de Musset-nél (4) is) a merlette [nőstény feketerigó] (5) . nőnemű alakját pl. Émile Littré híres szótára szerint is legfeljebb tréfásan lehet használni

Más nőnemű állatnevek szerepelnek ugyan a szótárakban (pl. la rate [nősténypatkány], la merlesse [nőstény feketerigó], la moinelle [nőstényveréb], une oiselle [nősténymadár, tojó], une aigle [nősténysas], la buflesse, la bufflone [nősténybivaly] stb.), a köznyelvben viszont szinte alig fordulnak elő, ha ugyan előfordulnak egyáltalán.

Nagy általánosságban elmondhatjuk, hogy legtöbb állatra csak egy szava van a franciának; ez a szó azonban hol hímnemű, hol nőnemű, függetlenül az állat nemétől.

Hímneműek

hanneton [cserebogár], brochet [csuka], saumon [lazac]; corbeau [holló], hérisson [sündisznó], faucon [sólyom], escargothippopotame [viziló], chacal [sakál], écureuil [mókus], dromadaire [egypupú teve] léopard [leopárd], lynx [hiúz], rossignolvison [vidramenyét], zèbre [zebra], porc-épic [tarajos sül], rhinocéros (6) [orrszarvú], phoque [fóka], moineau [veréb], dauphin [delfin] etc. [csiga]; [fülemüle],

Nőneműek

anguille [angolna], alouette [pacsirta], autruche [strucc], mouche [légy], truite [pisztráng], grive [fenyőrigó], couleuvre [sikló], loutre [vidra], panthère [párduc], girafe [zsiráf], baleine [bálna], bécasse [szalonka], caille [fürj], carpe [ponty], cigogne [gólya], corneille [varjú], gorille [gorilla], grue [daru], grenouille [béka], morue [tőkehal]; perdrix [fogoly], hirondelle [fecske]; souris [egér], tourterelle (7) [gerle], truite [pisztráng] stb.

A gyűjtőnév, illetve fajtanév általában hímnemű (pl. bovidé [páros ujjú patás kérődző(k)], bovin [szarvasmarha(félék)], insectemammifère [emlős], serpent [kígyó] stb.), kivéve ha a nőstény valamilyen oknál fogva fontosabb a hímnél: pl. vache [tehén], abeille [méh], poule [tyúk], chèvre [kecske] stb. [rovar],

A franciában általános szabály, hogy a szó nőnemű alakját a hímnemű formából képezzük. Mindez az állatnevekre is érvényes. Ennek ellenére előfordul, hogy nem a nőnemű szóalak keletkezett a hímnemű formából, hanem megfordítva, a hímnemű a nőneműből, mint ahogyan a dindon [hímpulyka] a dinde [nősténypulyka] szóból vagy a tourtereau [hímgerle, gerlefióka] a tourterelle [nősténygerle] szóból stb.

Egyes állatnevek esetében ugyanaz a szó áll hímnemben és nőnemben: pl. vipère [vipera], aigle [sas] stb. Az utóbbi kapcsán nem árt megjegyezni: ha a szót átvitt jelentésben használjuk (ilyenkor ’lángelme’, ’lángész’ a jelentése), akkor is megmarad hímnemben, ha nőre értjük (nemkülönben a loup akkor is megmarad hímnemben, ha becéző szóként nőre alkalmazzuk, l. lejjebb (pl. mon petit loup): Cette femme n’est pas un aigle. [Ennek a nőnek sincs valami sok sütnivalója.] Heraldikai, vagyis címertani jelentésben viszont az aigleles aigles impériales (8) ’császári sasok’; les aigles romaines ’római sasok’. mindig nőnemű:

Ami a francia állatnevek nőnemű alakváltozatát illeti (a ritkábbakat csillaggal jelöljük), képezhető a nőnem

a. Néma

-e

toldalékkal

un oursune ourse [hímmedve – nősténymedve]; un éléphant – une éléphante* [hímelefánt - nőstényelefánt]; lapin – lapinecrapaud – crapaude [hím varangyosbéka – nőstény varangyos béka]; renard – renarde [hímróka – nőstényróka]; rat – rate* [hímpatkány – nősténypatkány]; faisan – faisane [fácánkakas – fácántyúk]; manchot – manchoteserpent – serpente* [hímkígyó – nősténykígyó]; turbot – turbote* [hím rombuszhal – nőstény rombuszhal] stb. [hímnyúl – nőstény-nyúl]; [hímpingvin – nősténypingvin];

b.

-esse/-ette/-onne

nőnemképző toldalékkal

buffle – buflesse [hímbivaly – nősténybivaly], tigre – tigresse [hímtigris – nősténytigris]; âne – ânesse [hím-szamár – nőstény-szamár]; merle – merlette [hím- és nőstény feketerigó] (létezik merlesse* alakváltozat is); buffle – bufflonne [hímbivaly – nősténybivaly] stb. Vigyázat! A singesse nem (csak) nősténymajom (guenon), hanem ’nő(személy)’, ’nőci’, régebben ’a tulaj felesége’: „C’était vraiment une délicieuse petite singesse.” (A. DAUDET)

c. A szóvégi mássalhangzó megkettőzésével plusz néma

-e

-vel

(kivéve az –an/-in/-ain végződésű állatneveket): lion – lionne [hím- és nőstényoroszlán]; chien – chienne [hím- és nősténykutya, szuka]; bison – bisonne* [hímbölény – nősténybölény]; chat – chatte [hím- és nősténymacska]; rat – ratte* [hím- és nősténypatkány]; hérisson – hérissonne* [hím sün – nőstény sün]; pigeon – pigeonne [hímgalamb - nősténygalamb];

DE: faisan – faisane [fácánkakas – fácántyúk];

d. A szóvégi mássalhangzó megváltoztatásával

loup – louve [hímfarkas - farkasszuka];

e. Mássalhangzó plusz néma

-e

hozzáadásával

(azok az -eau végződésű állatnevek is ide tartoznak, amelyek -elle toldalékkal képezik nőnemű alakpárjukat): faisan – faisande*chameau – chamelle* [hímteve – nőstényteve]; oiseau – oiselle [hímmadár – nősténymadár]; agneau – agnelle [hímbárány – nősténybárány] stb. [fácánkakas – fácántyúk];

f. A végződés elhagyásával vagy megváltoztatásával

canard – cane [hímkacsa – nősténykacsa]; dindon – dinde [pulykakakas – pulykatyúk]; mulet – mule [hímöszvér – nőstényöszvér]; loup-cervier – loup-cerve [hímhiúz – nőstényhiúz]; chevreau – chevrette [hímgida – nősténygida]; chevreuil – chevrette [hím őz – nőstény őz]; perroquet – perruche [hímpapagáj - nősténypapagáj]; lévrier – levrette [hímagár – nőstényagár]; moineau – moinelle* [hímveréb- nőstényveréb]; maquereau – maquerelle [hím makréla – nősténymakréla]; oiseau – oisellepouliche-t sokan a poulin nőnemének hiszik, holott a szónak a poulain-nél idősebb, de még fiatal kanca a jelentése); [hímmadár – nősténymadár] stb. (A hímnemű

g. A hímnemű és nőnemű egyedet két különböző szó jelöli

A franciának a nőstény meg a hím megkülönböztetésére a morfológiai-grammatikai eszközök (vagyis nőnemképző toldalékok) mellett vannak lexikális-szemantikai eszközei is. Külön szó jelöli a nőstényt az alábbi esetekben: singe – guenon [hímmajom – nősténymajom]; bélier – brebis [(tenyész)kos – anyajuh]; bouc – chèvre (9) [kecskebak – nősténykecske]; cerf – biche [hímszarvas – szarvasünő]; coq – poule [kakas – tyúk]; étalon – jument [csődör – kanca]; jars – oie [gúnár – (nőstény)liba, lúd]; lièvre (10) – hasematou – chatte [kandúr – nősténymacska]; sanglier – laie [hímvaddisznó – nőstény vaddisznó, vademse]; toreau – vache [bika – tehén]; verrat – truie [kan disznó – emse] stb. [hím (kan) vadnyúl – nőstény vadnyúl];

Bár a chat gyűjtőnév, ’kandúr’ jelentésben is használatos. A köznyelv a chèvre f. mellett a bique f. szót is gyakran használja ’nőstény kecske’ jelentésben. Nemkülönben a cheval m. [ló] gyűjtőnév is jelölhet hímnemű állatot. A kan sertést a verrat vagy a porccochon [disznó] szónak ugyanis ’herélt hím’, a chapon-nak ’hízlalt kappan’ a jelentése. jelöli, a

e. Hímnemű és nőnemű egyedek jelölése körülírással

ez egyes madaraknál a coq [kakas], illetve poule [tyúk] megjelöléssel történik, általában pedig a femelle [nőstény] és mâle [hím] szó jelzői használatával, vagy birtokos szerkezetbe illesztésével: pl. coq faisan [fácánkakas], poule perdrix [fogolytyúk], coq perdrixmarmotte femelle [nőstény mormota], tourterelle mâle [hím gerle], la femelle de l’éléphant [nőstény elefánt] stb. [fogolykakas];

II. A kicsinyek neve

Az állatok kicsinyeinek neve mindig hímnemű; ez a hímnem azonban független az állat nemétől, és afféle „semlegesnemként” a hím- és nőnemű egyedet egyformán magában foglalja (csak az -ette kicsinyítő képzős állatnevek nőneműek). A kicsinyek nevét a francia általában toldalékkal képezi: ezek közül a kicsinyítő képzők közül az -eau és -on képző a leggyakoribb, de ritkábban az -ette, -et-ot is előfordul. Megjegyzendő, hogy a kicsinyítő képzős alak egyszerre jelöli az utódot meg a fiatal egyedet, tehát a fauconneau és az nemcsak ’fiatal sólymot’, hanem ’sólyomfiókát’ is jelent.

 

-eau

chevreau [kecskegida], lionceau [kisoroszlán], éléphanteau [kiselefánt], baleineau [bálnabébi], cigogneau [gólyafióka], bisonneau [kisbölény], chevreau [kecskegida], dindonneau [pulykafióka], faisandeau [fácánfióka], girafeau [kiszsiráf], lapereauléopardeau [leopárdkölyök], lézardeau [kis gyík], merleau [rigófióka], hirondeau [fecskefióka], louveteauperdreau [fogolyfióka], delphineau [kisdelfin], pigeonneau [galambfióka], pintadeau [gyöngytyúk csibéje], renardeau [rókakölyök], tourtereau [gerlefióka], souriceau [kisegér], cailleteau [fürjfióka], saumoneau [kis lazac], vipereaupourceau [kismalac], couleuvreau [kissikló], tigreau [kistigris] stb. [kölyöknyúl], [kölyökfarkas, farkaskölyök], [kisvipera],

-on

caneton [kis kacsa, kacsafióka], chaton [kismacska, kiscica], ânon [kis szamár], chamelon [kis teve], oison [kismadár], girafonaiglon [sasfióka], raton [kis patkány], autruchon [struccfióka], grenouillon [kis béka], gorillon [gorillabébi], marmotton [kis zsiráf], [mormotakölyök], loutron [kis vidra] stb.

-ette

poulette [csirke], biquette [kecskegida], chevrette [kecskegida], canette [kacsafióka], bufflette [kisbivaly], bichette [kis szarvasünő], vachette [kis tehén] etc.

-et

rossignolet [fülemülefióka], porcelet [malac], moinet [verébfióka], coquelet [kiskakas], poulet [csirke], crapelet [a varangyosbéka kicsinye], agnelet [kis bárány], cochonnet [malac], biquet [kecskegida], oiselet [madárfióka] etc.

-ot

chiot [kutyakölyök, kölyökkutya], merlot [rigófióka], bourricot [kis szamár, csacsi], colinot [a fekete tőkehal kicsinye], corbillot [hollófióka]

Az állat kicsinyét jelentő szó többféle helyesírással vagy eltérő toldalékkal, esetleg toldalékkal és külön szóval is előfordul: merleau – merlot – merlesse [rigófióka], canette – canneton [kacsafióka], girafeau – girafon [kis zsiráf], ânon – bourricot [csacsi], baleineau – baleinon [kis bálna], agneau – agnelet [] stb. Főleg a háziállatok terén sok a konkurrens alakváltozat, pl. a kecskegida esetében: bicot, biquet, biquette, cabri, chevreau, chevrette stb. A vadászati és mezőgazdasági szaknyelv különösen sok szinonímát, alakváltozatot ismer, amelyeknek jó része teljesen ismeretlen a köznyelvben.

Megjegyzendő, hogy a bécasseau nem(csak) ’szalonkafióka’, ’szalonkacsibe’, hanem a szalonkafélék családjába tartozó ’sárjáró’ (Limicola falcinellus). Nemkülönben puceron nem a puce [bolha] kicsinye, hanem másik rovar [levéltetű], ahogyan a moucheron sem a mouche kicsinye, vagyis nem ’apró légy’, hanem ’muslica’.

A kifejlett egyednek és kicsinyének megkülönböztetésére a franciának a morfológiai-grammatikai eszközök (vagyis a toldalékok) mellett vannak lexikális-szemantikai eszközei is. Egyes állatok kicsinyeit a francia külön szóval jelöli: marcassin [vadmalac], guenuchepoulin [csikó], un faon [őzgida], pouliche [fiatal kanca], poussin [kiscsibe], veau [borjú], cabri [kecskegida], génissebroutard [anyjától elválasztott kisborjú], asticot [légylárva], stb. Egyes esetekben jelölhetők a bébé szóval is az állat kicsinyei: bébé phoque [fókabébi] stb. [kölyökmajom], [borjúüsző],

Egyik-másik esetben az állat kicsinyeinek neve metaforikus vagy egyéb jelentéssel is gazdagodhat. Így jelent a louveteaumoucheron [apró légy] ’kisfiú’-t, a poulette [csirke] (kedveskedve) ’fiatal lány’-t vagy ’fiatalasszony’-t, a poulet [csirke] – a flic pejoratív szinonimájaként – ’zsaru’-t (ez utóbbi jelentés a magyarázata az olyan kettős jelentésű – és épp ezért lefordíthatatlan – francia filmcímeknek, mint a Tendre poulet, Adieu poulet vagy a Claude Chabrol rendezte Poulet au vinaigre). [farkaskölyök] ’kiscserkész’-t, a

Az Aiglon [sasfióka, Sasfiók], nagybetűvel írva, II. Napóleonnak, Napóleon fiának (1811–1832) ragadványneve, amit Edmond Rostand azonos című verses darabja (1900) tett híressé (az elnevezés azonban nem tőle, hanem Victor Hugótól való, ő használta többször is az 1851-es államcsíny után keletkezett verseiben). Végül – vigyázat! – a minou [kiscica] tabuszó, ’női nemi szervet’ (11) is jelent; ismételve viszont (minou ! minou !) a cica hívószava.

Előfordul, hogy néhány ide tartozó főnév egy-egy állandó szókapcsolatnak is része: mint pl. a poulet fermier [tanyasi (szabad tartásban nevelkedett) csirke] vagy a francia gasztronómia két ismertebb kifejezése: a sauce poulette [vajas-citromos-tojásos mártás (12) ] meg a Poulet Marengo [fehérboros, fokhagymás-paradicsomos csirkesült (13) ]. Ami a cabri [kecskegida], illetve a vele kapcsolatos sauter comme un cabri [(feleslegesen) ugrál, mint a kecskegida] kifejezést illeti, ez de Gaulle-nak az Európai egyesüléssel kapcsolatos híres kijelentésében is szerepel: ”Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l’Europe ! l’Europe ! l’Europe !... mais cela n’aboutit à rien et cela ne signifie rien ! (14) ” [Persze, ugrálhat az ember a székén mint egy kecskegida, és szajkózhatja, hogy Európa, Európa, Európa, de ezzel még semmire se jutunk.]

III. Állathangot kifejező francia igék

Jó néhány köznyelvből ismert igét állathangok kifejezésére is használ a francia: ilyen pl. a mugir [bőg (tehén)], a crier [sivalkodik (majom)], a grommeler [morog (vaddisznó)], gémir [turbékol (galamb)], a ricaner [röhög (hiéna)], a rugir [üvölt (oroszlán)], az hurlerchuchoter [csiripel (veréb)], a râler [üvölt (tigris)] stb. Megjegyzendő, hogy francia nem egy esetben több igét is használ ugyanannak az állathangnak a kifejezésére. Bárdosi Vilmos és Karakai Imre A francia nyelv lexikona c. nagyszerű kézikönyvében úgyszólván minden olyan ige megtalálható, amellyel a francia nyelv az állatok által hallatott hangokat jelöli (15) . A franciául tanulók azonban csak elvétve kerülnek olyan beszédhelyzetbe, hogy használniuk kellene az ilyen igéket, azt viszont egyáltalán nem árt tudniuk, milyen más – elvont vagy metaforikus – jelentésben lehet még alkalmazni őket. Az alábbiakban azokból az állathangokat kifejező igékből mutatunk be néhányat abc sorrendben, amelyek más jelentésben is sűrűn előfordulnak vagy az irodalmi nyelvben, vagy a köznyelvben. [üvölt (farkas)], a

aboyer

[ugat (kutya)] ● ’vmi (pl. lőfegyver) ugatáshoz hasonló hangot hallat’ Les canons ne cessaient d’aboyer [Az ágyuk folyamatosan bömböltek/dörögtek] ● ’kiabál’, ’sérteget’ (contre q vagy après q) ● ’vmit dühös/ingerült hangon közöl’ Le commandant aboyaient ses ordres. [Az őrnagy üvöltve közölte, hogy mi a parancs.]

beugler

[bőg (ökör, bivaly)] ● ’fület sértően ordít, bömböl, kiabál’ Le chanteur a commencé à beugler. [Az énekes bömbölni kezdett.] Pl. Beugler une chanson [Elbömböl egy dalt]

bourdonner

[zümmög, döngicsél (méh, darázs)] ● ’zeng’, ’zsong’ „La musique du bal bourdonnait encore à ses oreilles.”Tout ce qu’il faut savoir sur les oreilles qui bourdonnent. [Amit a fülzúgásról tudni kell.] (FLAUBERT) [A báli muzsika még ott zsongott a fülében.] ● ’zúg’ (fül)

brailler

[rikoltoz, rikácsol (páva)] ● ’fület sértően rikoltoz, hangosan beszél, torka szakadtából üvölt (pejoratív)’ (telefonáláskor) Ce n’est pas la peine de brailler comme ça, je t’entends parfaitement. [Nem kell így üvölteni, nagyon jól hallom, hogy mit mondsz.] Les manifestants braillaient des slogans [A tüntetők jelszavakat üvöltöztek.] ● (kisbaba) sír Ce bébé braille sans arrêt [Állandóan bőg ez a baba.]

braire

[bőg, ordít (szamár)] ● faire braire ’untat’ (a bizalmas nyelvhasználatban) Tu nous fait braire avec tes plaisanteries. [Halálra untatsz minket ezekkel a viccekkel.]

bramer

[bőg (szarvas)] ● átv. ’hangosan kiabál vagy panaszkodik’

caqueter

[kotkodácsol (tyúk)] ● ’trécsel’, ’locsog’, ’pletyizik’

criailler

[rikoltozik, rikácsol (páva, fogoly, fácán, gyöngytyúk)] ● ’idegesítő hangon panaszkodik’

glousser

[kotkodácsol (tyúk)] ’hangosan nevet’

grésiller

[ciripel (tücsök)] ● ’serceg’, ’recseg (rádió)’ L’omelette grésille dans la poêle. [Serceg a rántotta a serpenyőben.]

grogner

[brummog (medve)] ● elégedetlenül dörmög, méltatlankodik ● Il grogne, mais il obéit. [Morog, de engedelmeskedik]

jacasser

[csörög (szarka)] ● ’hangosan cseveg’ Les femmes n’arrêtaient pas de jacasser [Az asszonyok megállás nélkül trécseltek.]

jargonner

[gágog (gúnár)] ● ’érthetetlenül (érthetetlen kiejtéssel) beszélni’ pl. jargonner une langue étrangère ’egy idegen nyelvet konyhanyelven beszélni’

jaser

[csörög (szarka, szajkó)] ● cseveg, pletykál ● Les visites continuelles qu’elle reçoit font jaser les voisins. [Annyian járnak hozzá, hogy már a szomszédok is pletykálnak.]

piailler

[csipog (tyúk)] ● ’sirdogál’, ’pityereg’ (kisgyerek) ● Le marmot piaillait dans son lit. [A kisgyerek az ágyban sirdogált.]

ronronner

[dorombol (macska)] ● ’búg’, ’zúg’ (motor)

roucouler

[turbékol (galamb)] ● turbékol (szerelmespár) Des amoureeux qui roucoulent Turbékoló szerelmespár

vagir

[makog (mezei nyúl)] ● sír (csecsemő) Dans la chambre voisine un bébé vagissait. [A szomszéd szobában egy csecsemő sirdogált.]

IV. Állathang-utánzó szavak a franciában

A francia ugyan nem különösebben gazdag hangutánzó szavakban, az állathangokat azonban ez a nyelv is megpróbálja visszaadni, bár nem feltétlenül ugyanolyan hangalakkal, mint a magyar; nyilván azért nem, mert a francia a saját artikulációs rendszerének megfelelően (és ezért a magyar fültől eltérően) hallja az állathangokat:

 

Coq [kakas] cocorico [kukurikú]

Grenouille [béka] coâ coâ [brekeke]

Chien [kutya] (h)ouaf (h)ouaf, ouah ouah, wouf wouf [vau vau]

Chat [macska] miaou [miáúú]

Vache [tehén] meuh meuh [múúú]

Grillon [tücsök] cri-cri [cirip cirip]

Canard [kacsa] coin coin [háp-háp]

Cochon [disznó] groin-groin [röf röf]

Corbeau [holló] croa-croa

Chèvre [kecske] bêêê [mek mek]

Poule [tyúk] cot cot codac, cotcotcodet [kot-kot-kotkodács]

Oiseau [madár] cui cui [csip csip]

Cheval [ló] hiiiii [nyihaha]

Dinde [pulyka] glou glou

Poussin [kiscsibe] piou piou [csip csip]

Ezek közül a hangutánzó szavak közül a cocorico a legismertebb és leggyakoribb, nyilván azért, mert – célzásként Franciaország nem hivatalos jelképére, a kakasra – más jelentésben is használatos, egyrészt a sportban a nemzeti büszkeség kifejezésére, másrészt (nem ritkán pejoratívan) a politikában és a közéletben, a naiv nemzeti gőg és a hazafias büszkeség megnevezésére: pl. les cocoricos de M. X. [X. úr nacionalista kirohanásai]. Chanter cocorico, pousser (un grand) cocorico, faire cocorico, (vagy szerényebben: faire un petit cocorico) (’győzelmével dicsekszik’ / ’kérkedik’ / ’henceg’) pl. Cocorico : un Français remporte le titre de champion du monde ! ’Éljen/hurrá, francia lett a világbajnok!’ Les spectateurs français ont poussé des cocoricos. Kb. A francia nézők lelkesen bíztatták csapatukat.

Ezeknek a hangutánzó szavak különösen a francia gyermeknyelvben gyakoriak; a gyermeknyelvnek egyébként külön szava is van néhány állatra: ilyen a toutou vagy a pitou ’vau-vau’; a dada ’paci’ és a minou ’cica’, cocotte [csirke, csibe] mon petit toutou l. becéző állatnevek.

V. Becéző állatnevek

A francia gyakran használ állatneveket becézésre, gyöngéd érzelmek kifejezésére. Ezek a főnevek általában (de nem mindig) egy szótagúak, és általában háziállatot jelölnek. Mindenesetre, szerepelnek olyan állatok nevei is a listán, amelyeket magyar anyanyelvűnek legvadabb álmában sem jutna eszébe becézésre használni (pl. puce, crevette, rat, souris, loup etc.). A francia ezeket az állatneveket az esetek túlnyomó többségében személyes névmással használja (előfordul, hogy csak a hímnemű forma áll becéző jelentésben, a nőnemű alakváltozat nem). A becéző állatnevek mellett állhat jelző is; a főnév előtt általában a grand, gros, petit, cher, bon és vieux, a főnév után pedig általában a chéri meg az adoré a leggyakoribb. A becézésben természetesen a nyelvi leleménynek is igen nagy a szerepe, ezért a francia sok olyan állatnevet is használhat, amelynek becéző jelentését hiába is keresnénk a szótárakban (ma grenouille, mon crapaud [(’varangyos) békám’] etc.).

agneau m. [bárány] Általában többes számban, kizárólag felnőtt gyereknek: mes petits agneaux [báránykáim] Tous au lit, mes petits agneaux ! Egy-kettő, báránykáim, nyomás lefeküdni!

biche f. bichette, bibiche [szarvasünő] pl. ma (petite) biche ; férfi nőnek, esetleg nő nőnek vagy gyereknek. A beszélt nyelvben nagyon gyakori. Mais ce soir tu voulais aller au cinéma, ma biche. De hát, drága szívem, ma este moziba akartál menni. Allez, bibiche, vas-y, c’est ton tour.

biquet f. [(kecske)gida] l. biquette ironikusan (testvérek közt pl.), esetleg feltőtt gyereknek vagy nála fiatalabbnak (irónia nélkül) Birtokos névmás nélkül is. Nincs nagy különbség a hímnemű és nőnemű alak között (mindkettő használható erősen affektív, pl. szülő-gyerek kapcsolatban), bár a nőnemű forma ritkább. Nagyon gyakori. Alors, mon biquet, t’as fait tes devoirs ? Pauvre biquet! T’as très mal ? Felnőtt kislánynak. Alors, ma biquette, tu as bien travaillé ?

caille f. [fürj] ma petite caille ironikusan, munkatársak, barátok között.

canard m. [kacsa] mon petit canard Házastársak között, esetleg felnőtt gyereknek. Tu as été un (très) villain petit canard.

chat m. chatte f. [macska] Mon (petit/gros) chat Nő férfinak vagy férfi nőnek (intim kapcsolatban), felnőtt (vagy szülő) gyereknek. Ne t’inquiète pas, mon petit chat ! Bonjour, mon petit chat ! (kislánynak is) Bonjour, ma chatte ! (A chatte-tal vigyázni kell, mert – akárcsak a minou – ’női nemi szerv’-et is jelent!)

chaton m. [kiscica] Mon petit chaton ; mon chaton chéri Felnőtt gyereknek. Házastársak közt. Tu es prête, mon petit chaton ?

cocotte f. [pipi] Ma cocotte Ne t’inquiète pas,ma cocotte ! felnőtt gyereknek, Párizsban egy kicsit divatjamúlt, de vidéken változatlanul gyakori. Fiatalok (főleg barátok vagy kollegák között). Főleg az idősebb és az egészen fiatal nemzedék nyelvében gyakori. Ça va, cocotte ?

crevette f. [garnélarák] Ma petite crevette; férfi nőnek vagy fiatal lánynak.

lapin m. lapinou [nyúl] Mon (petit/gros) lapin, mon p’tit lapinou mon lapin chéri ; mon vieux lapin Nő férfinak, férfi nőnek, felnőtt gyereknek. Egyik legelterjedtebb becéző szó. Gyakori, de vigyázni kell vele, mert akárcsak a chatte-nak meg a minou-nak, a lapin szónak is van szexuális konnotációja.

loup m. loulou [farkas] Mon (petit/gros/grand) loup Férfi nőnek, házastársak között (mindig hímnemben!) Felnőtt gyereknek. Allez, mes petits loups, dépêchez-vous ! Ma loute ; ma louloute Főleg nőnek vagy gyereknek. „Mon bon louloup” (Balzac Mme Hanskának írt levelében szóvégi p-vel írja, de a mai franciára p nélküli írásmód jellemző).

loutre f. [vidra] Ma loutre. Ironiquement. Ritka.

matou m. [kandúr, kismacska] Mon (gros) matou Házastársak vagy régi barátok között.

minou m. [(kis)cica] Mon petit minou ; mon (pauvre/joli) minou [kiscicám] Általában felnőtt gyereknek (mon gros minou – nő férfinak (intim kapcsolatban)

moineau m. [veréb] mon petit moineau Szülők gyereknek, többes számban is.

piou-piou m. [pipi] Felnőtt gyereknek, gyakran többes számban (kötőjellel vagy kötőjel nélkül). Mes (petits) pioux-pioux

poule f. [tyúk] ma poule (chérie) ; ma grosse poule Fiatal lánynak, nőnek, de ironikusan lehet férfinak is. Erősen köznépi. Ça roule, ma poule (Coluche egyik könyvének címe). Pejoratív, barátok közt is elképzelhető.

poulet m. [csirke] mon poulet Pl. nagymama az unokának.

poulette f. régies ma (petite) poulette. Je suis très fier de toi, ma poulette !

poussin m. [kiscsibe] mon petit poussin Szülő, nagyszülő gyereknek, nő férfinak. Gyakori.

puce f. pupuce [bolha] ma (petite) puce [(kis) bogaram] Általában felnőtt (kis)gyereknek. Nagyon gyakori. Fiatal férfi fiatal nőnek birtokos névmás nélkül. Használják határozott névelővel is. Alors la puce ! Tout va bien ?

rat m. [patkány] mon (petit/gros) rat Férfi nőnek vagy gyereknek, tréfálkozva. Nő nem mondhatja férfinak. Viens ici, mon petit rat !

souris f. [egér] Ma petite souris Szülő, nagyszülő gyereknek, férfi nőnek. Köznépi.

(1) A cikkhez nagy segítséget adott a neves belga lexikográfus, Henri Van Hoof „Un bestiaire linguistique – ou les animaux dans les images du français et de l’anglais” c. háromrészes közleménye, l. Translators’ Journal, vol. 47, n° 3, 2002, p. 403-427.; vol. 51, n° 3, 2006, p. 570-584.; vol. 52, n° 3, 2007, p. 542-555.

(2) Brehm Alfréd, Az állatok világa egy kötetben, átdolgozta Rapajcs Raymund, Budapest, Maceanas Reprint-sorozat, 1990, IX. o.

(3) Littré ezt a példamondatot idézi: „Le miracle est qu’un rossignol fasse un rossignolet à sa rossignole et non pas à une fauvette.” VOLTAIRE. A továbbiakban a ritkább alakváltozatokat csillaggal jelezzük.

(4) L. az író Histoire d’un merle blanc c. novelláját.

(5) L. Maurice Grevisse, Le bon usage, 12eme édition, Duculot, 1993, 789. o.

(6) rhinocère, rhinocéron

(7) A tourtereau m. nemcsak a hímet, hanem a gerle kicsinyét is jelöli.

(8) Napóleon idejében az aigle szó zászlót, lobogót is jelentett, mint ahogyan Victor Hugo Expiation [Vezeklés] c. versében (1853) is (l. „jetant shakos, manteaux, fusils, jetant les aigles…”).

(9) A köznyelvben a bique is elterjedt.

(10) A lièvre [hím vadnyúl] helyett a francia vadász-szaknyelv a bouquin szót is sűrűn használja.

(11) A Bárdosi-Szabó szótárban és a Pálfy Miklós-féle szótárban „csak” cica.

(12) L. Larousse gastronomique, Paris, Larousse, 1997, 952. o.

(13) L. Ádám Péter, Francia-magyar kulturális szótár, Budapest, Corvina, 2004, 154. o.

(14) A mondat abból az interjúból való, amelyet a francia köztársasági elnök 1965. december 14-én az elnökválasztás második fordulója előtt adott.

(15) Erről l. Bárdosi-Karakai, A francia nyelv lexikona, Budapest, Corvina kiadó, 1996, 19–21 o.

Ádám Péter

Megosztás